Zdieľať

 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany oznamuje, že 

• zápis na predprimárne vzdelávanie (MŠ) na školský rok 2022/2023 do MŠ – Elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany uskutoční 4. 5. 2022 od 16.00 hod. 

• zápis do 1. ročníka na školský rok 2022/2023 do ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany sa uskutoční 21. apríla 2022 o 13.30 hod. 

• zápis do 5. ročníka  sa uskutoční 26. apríla 2022 od 13.00 do 15.00 hod. 

 Priebeh zápisu:

1. Elektronickou formou prostredníctvom online formulára zákonný zástupca vopred vyplní žiadosť o prijatie 

 • do MŠ: TU

• do 1. ročníka: TU

• do 5. ročníka: TU

Zákonný zástupca je povinný vyplniť všetky potrebné údaje na základe rodného listu dieťaťa a platného občianskeho preukazu zákonného zástupcu. Elektronický formulár sa odošle tlačidlom na konci formulára. Škola si prijaté žiadosti zaeviduje a vytlačí.

 2. Vo výnimočných prípadoch, ak zákonný zástupca, nemá možnosť vyplnenia online formulára, bude môcť zákonný zástupca zápisný lístok vyplniť počas zápisu v uvedených dňoch a časoch.

 V termínoch zápisov:

• MŠ – 4. 5. 2022 od 16.00 hod. sa zákonní zástupcovia pri dodržaní hygienických opatrení s deťmi dostavia do vstupných priestorov MŠ a podpisom potvrdia svoju žiadosť.
• ZŠ – 1. ročník – 21. 4. 2022 o 13.30 sa zákonní zástupcovia pri dodržaní hygienických opatrení dostavia spolu s deťmi do budovy 1. stupňa školy, kde podpisom potvrdia svoju žiadosť a prebehne zápis.

 V prípade odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky je potrebné vyplniť Žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej dochádzky. Formulár žiadosti je dostupný na stiahnutie TU

Povinné súčasti žiadosti - odporúčanie lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 • ZŠ – 5. ročník – 26. 4. 2022 od 13.00 do 15.00 hod. sa zákonní zástupcovia pri dodržaní hygienických opatrení dostavia spolu s deťmi do hlavnej budovy školy, kde svojím podpisom potvrdia svoju žiadosť a prebehne zápis.

 Dôležité upozornenie:

 prihláška do 1. a 5. ročníka musí byť podpísaná oboma rodičmi

V prípade že:
a) zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden, vypíšte písomné vyhlásenie – príloha č. 3
b) nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, vypíšte písomné vyhlásenie: – príloha č. 2

pozn.: Ak sa zákonný zástupca nemôže z opodstatnených dôvodov dostaviť na zápis v uvedenom termíne, dohodne si s riaditeľkou školy telefonicky na čísle 0905 716 505 náhradný termín, ktorý sa uskutoční najneskôr do 30. 04. 2022 (§ 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.).

 

Mgr. Judita Hercegová, riaditeľka školy

 

 

Zdieľať