Zdieľať

Projekt z regionálneho operačného programu Infraštruktúra vzdelávania v obci Ožďany

Obec Ožďany v spolupráci so ZŠ s MŠ Ožďany vypracovala a aj získala v roku 2009 projekt EÚ pod názvom Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy základnej a materskej školy v Ožďanoch. Projekt bol zrealizovaný v rokoch 2010 a 2011. Uprostred dediny v areáli ZŠ sa nachádza „ Schreiberov kaštieľ", v ktorom boli 3. mája 1945 položené základy našej školy. Budova už bola natoľko nevyhovujúca, že sme v nej museli prerušiť vyučovanie a všetky triedy umiestniť do budovy vo dvore, kde sme bojovali s nedostatkom priestorov. Preto nás veľmi potešilo, keď sme získali tento projekt. V rámci neho sa zrekonštruovala  budova kaštieľa na moderné vyučovanie pre 1.- 4. ročník. Okrem potrebných stavebných úprav sa tu vybudovali 4 triedy s kompletným vybavením - výškovo nastaviteľné lavice a stoličky, skrine, tabule a ďalší nábytok, dataprojektor v každej triede a dve interaktívne tabule, internet, odborná počítačová učebňa s 12 počítačovými zostavami a s interaktívnou tabuľou. Na prízemí je zabezpečený bezbariérový prístup, je tam šatňa pre žiakov, dve oddelenia ŠKD a sociálne zariadenia pre žiakov a učiteľov. Budova bola zateplená, plynofikovaná a vymenené všetky elektrické rozvody, voda aj kanalizácia. Vonkajší vzhľad sa tiež zmenil, budova dostala novú fasádu a nové presklené schodisko z dvora, vymenili sa všetky okná  a dvere za plastové. Napriek  tomu sa zachoval štýl kaštieľa niekdajšieho zemepána s architektonickými prvkami z 19. storočia. Budova sa  stala ozdobou obce Ožďany.

Vyučovanie sme začali 2.9.2011, kde sme za prítomnosti súčasného a bývalého pána starostu obce Ožďany a starostov z okolitých obcí prestrihli stuhu pred hlavným vchodom. Čestným hosťom bola aj pani inšpektorka Mgr. Marta Bialoňová, ktorá ocenila novovybudované priestory, ktoré nám umožnia ešte viac zlepšiť kvalitu výchovno- vzdelávacieho procesu. Páni starostovia zo spádových škôl vyjadrili tiež spokojnosť. Týmto chcem poďakovať obidvom našim starostom - bývalému pánovi Jánovi Ďurčákovi a súčasnému Ing. Adrianovi Bartovi, že v obci Ožďany vykonali a vykonávajú nemalé úsilie pre rozvoj školy, čím škola predstihuje aj mestské školy.

Naša škola  z vlastného rozpočtu nakúpila chýbajúce učebné pomôcky, zrealizovali sme pripojenie internetu s našim technikom a pripojenie telefónu, zaplatili sme zabezpečenie budovy cez bezpečnostnú službu, elektronického vrátnika, žalúzie do celej budovy, úpravu zelene zničenej pri stavbe. Obec Ožďany okrem iného urobila chodníky a odtoky dažďovej vody okolo budovy.

Prajem našim učiteľom a žiakom veľa príjemných chvíľ a zážitkov z učenia v týchto pekných priestoroch školy.

Mgr. Želmíra Vargicová, riaditeľka ZŠ s MŠ Ožďany

 

Zdieľať