Zdieľať

logo opv farebne  mpc logotyp modra logoresi  EU-ESF-VERTICAL-COLOR


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

MATERSKÁ ŠKOLA JE ZAPOJENÁ DO NÁRODNÉHO PROJEKTU

 

INKLUZÍVNY MODEL VZDELÁVANIA

 

NA PREDPRIMÁRNOM STUPNI

ŠKOLSKEJ SÚSTAVY/ MRK II

 

 

Materská škola v Ožďanoch, ako mnohé iné na Slovensku sa zapojila do národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (ďalej len IMV). Tento projekt nás motivuje k dôslednej evalvácie pedagogického riadenia a procesu, inovácii školského vzdelávacieho programu,
V súvislosti so zapracovaním IMV do školského vzdelávacieho programu sa zameriame na štyri základné oblasti:
1) Zameranie MŠ – vyšpecifikované ciele
2) Východiská plánovania a evalvácie pedagogickej práce
3) Personálne podmienky vrátane profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov
4) Materiálno – technické a priestorové podmienky MŠ

Inkluzívne vzdelávanie chápeme ako rovnakú šancu pre všetkých – podľa svojich schopností a možností, teda aby sme podporili integráciu detí predovšetkým pochádzajúcich z MRK a SZP do procesu výchovy a vzdelávania.

Odkaz na  webovú stránku projektu: http://www.npmrk2.sk/

Leták o projekte

Zdieľať