Zdieľať

         Priestory novej školskej knižnice sme zriadili v r. 2007, keď sme získali prostriedky z projektu Revitalizácia a elektronizácia školských knižníc. Aby žiaci chodili do knižnice rady, treba im vytvoriť príjemné a obohacujúce podnetné prostredie. Do školskej knižnice sme zakúpili a nainštalovali prenosný počítač s knižničným softvérom spolu s farebnou tlačiarňou, samozrejme s pripojením na internet. Podarilo sa nám obnoviť a aktualizovať náš knižničný fond zakúpením nových kníh. Zamerali sme sa na beletriu ale i odbornú literatúru, kúpili sme knihy pre všetky vekové kategórie. Interiér knižnice sme zariadili novým, modernejším nábytkom. Nájdete tu pohovku s vankúšmi, taburetky, televízor či mini vežu. Žiaci sem chodia tiež  na vyučovacie hodiny literatúry, besedy, prednášky, súťaže, vystúpenia,záujmové krúžky či iné akcie. Školská knižnica slúži aj ako jazyková učebňa, ktorú je možné využívať počas vyučovania, ale aj v mimo vyučovacom čase, napr. pri tvorbe rôznych projektov. Vzniká v nej aj školský časopis. Knižný fond je priebežne obmieňaný a dopĺňaný podľa finančných možnosti školy, z príspevkov rodičovského združenia, avšak máme aj tituly ktoré sme získali darom.

       Pri školskej knižnici pracuje aj Literárno - čitateľský krúžok, v ktorom sa žiaci 1.stupňa zdokonaľujú v technike čítania a v čítaní s porozumením. Učia sa pracovať s umeleckým textom, odbornou literatúrou, podieľajú sa na tvorbe rôznych projektov, vytvárajú vlastné knižky, pripravujú sa na súťaže v prednese poézie a prózy, vytvárajú postery k rôznym udalostiam, významným dňom, ale tiež majú možnosť sledovať sfilmované literárne diela, či filmové dokumenty  o vzniku a výrobe kníh, alebo prezentácie a filmy o známych slovenských a zahraničných spisovateľoch. Cieľom literárno - čitateľského krúžku je motivovať žiakov k čítaniu a vytvárať ich kladný vzťah k literatúre.

Bližšie informácie o činnosti školskej knižnice, o celoškolských aktivitách ktoré sa v nej realizujú, (Medzinárodný deň školských knižníc, Noc v knižnici, Čitateľský maratón, Beseda so spisovateľkou, Pocta Milanovu Rúfusovi, Deň matiek, Pasovanie prvákov....a iné) prípadne zalistovať si v našom online katalógu kníh môžete na tejto webovej stránke.

ONLINE KATALÓG KNIŽNICE   

                       

Výpožičná doba:

PONDELOK     12:40 – 14:00

STREDA         12:40 – 14:00

 

 Mgr. Monika Kubelková – školská knihovníčka

 

 

Image00021   Image00022

 

Image00010   Image00003

Zdieľať