Zdieľať

Zloženie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Hlavná 66, Ožďany

 

Rada školy má 11 členov.

Členmi rady školy sú

· dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

   Mgr. Ľubica Markotánová – za ZŠ,

           Bc. Vladimíra Markotánová – za MŠ,

 

 · jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy:

   Ladislav Dóša

 

· štyria zvolení zástupcovia rodičov:

  Mgr. Peter Pôbiš

  Mgr. Ema Juhászová

  Richard Rončák

  Monika Katreniak

 

 · štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

Iveta Hrkelová

Gabriel Kalina

Brigita Gyuricsicsová

               Miroslav Kubelka

 

Štatút Rady školy pri ZŠ s MŠ Ožďany

Dodatok k Štatútu Rady školy pri ZŠ s MŠ Ožďany

 

Zdieľať