Zdieľať

Znaky publicity na web

Naša škola je od 02.2017 zapojená do národného projektu Škola otvorená všetkým.

     Národný projekt Škola otvorená všetkým (ŠOV) sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Národný projekt implementuje Metodicko-pedagogické centrum (MPC), organizácia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
     Cieľom projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Naša škola sa do projektu zapojila vo februári 2017 a budeme v ňom pracovať 3 roky. Získali sme odborného zamestnanca – špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa.

    Od septembra 2018 pokračujeme v práci v 11 záujmových útvaroch a v príprave na vyučovanie.

1.      Šikovníci – vedúca Mgr. Katarína Kiráľová, učiteľka

2.      PC očami detí  vedúca Mgr. Elena Sélešová, učiteľka

3.      Práca s počítačom – vedúca Mgr. Elena Sélešová, učiteľka

4.      Zábavná angličtina  vedúca Mgr. Iveta Sojková, učiteľka

5.      Angličtina hrou – vedúca Mgr. Iveta Sojková, učiteľka

6.      Tvorivá dramatika  vedúca Mgr. Monika Kubelková, učiteľka

7.      Krúžok pohybových aktivít – vedúca Mgr. Alica Kubelková, učiteľka

8.      Programovanie – vedúca Mgr. Milada Valková, učiteľka

9.      Matematika netradične – vedúca Mgr. Janka Vidinská, učiteľka

10.  Slovenčina hrou – vedúca PhDr. Henrieta Bálintová, učiteľka

11.  Matematika si ma získa – vedúca Mgr. Želmíra Vargicová, riaditeľka

 

 

Koordinátorkou projektu je riaditeľka školy Mgr. Želmíra Vargicová.

http://npsov.mpc-edu.sk/      link pre projekt ŠOV, kde sú podrobné informácie

1.      Šikovníci – vedúca Mgr. Katarína Kiráľová, učiteľka

2.      PC očami detí  vedúca Mgr. Elena Sélešová, učiteľka

3.      Práca s počítačom – vedúca Mgr. Elena Sélešová, učiteľka

4.      Zábavná angličtina  vedúca Mgr. Iveta Sojková, učiteľka

5.      Angličtina hrou – vedúca Mgr. Iveta Sojková, učiteľka

6.      Tvorivá dramatika  vedúca Mgr. Monika Kubelková, učiteľka

7.      Krúžok pohybových aktivít – vedúca Mgr. Alica Kubelková, učiteľka

8.      Programovanie – vedúca Mgr. Milada Valková, učiteľka

9.      Matematika netradične – vedúca Mgr. Janka Vidinská, učiteľka

10.  Slovenčina hrou – vedúca PhDr. Henrieta Bálintová, učiteľka

11.  Matematika si ma získa – vedúca Mgr. Želmíra Vargicová, riaditeľka

Zdieľať