Zdieľať

obrazok00002Učebňa na vyučovanie predmetov fyzika, chémia a biológia spĺňa všetky štandardy odbornej učebne. Je priestranná, svetlá a jedna stena je pre sklenená oknami so žalúziami. Učebňa je zariadená laboratórnymi bielymi stolmi vybavených elektroinštaláciou a zdrojom vody s výlevkami. Vyučovací proces skvalitňuje interaktívna tabuľa a internet. K názornosti vyučovania prispievajú experimenty, ktoré môžeme vykonávať vo variabilnej podobe vďaka veľkému množstvu kvalitných a účelných učebných pomôcok. V učebni sú umiestnené moderné bielo modré skrine 6 kusov v ktorých sú roztriedené učebné pomôcky na fyziku, chémiu a biológiu na experimenty v jednotlivých ročníkoch, čo zabezpečuje rýchlosť a funkčnosť pokusov.
     Aby žiaci získali pozitívny vzťah k fyzike začíname v 6. ročníku množstvom experimentov. Osvojujú si vlastností tekutín a pevných látok, k čomu nám pomáhajú vlastnoručne vyrobené pomôcky, ale aj profesionálne. Pracujeme s digitálnymi váhami s podsvieteným displejom s hmotnosťou do 200g s presnosťou do 0,1 g s počtom 3 kusy a s digitálnymi váhami s hmotnosťou do 410 g s presnosťou 0,1 g s počtom 2 kusy. Na meranie objemu kvapalín máme 15 kusov nových odmerných valcov s objemom od 100 až 1000 ml s vyznačenou odchýlkou merania. K dispozícií sú aj injekčné striekačky rôzneho priemeru a spojovacie rúrky, nový model hydraulického lisu, 2 sklenené akvária, Pascalova banka, elektrická výveva, vákuový zvon, rôzne meradlá dĺžky ako oceľové zvinovacie, mikrometre, skladací meter, krajčírsky meter a sada hustomerov.
     Fyzikálne veličiny teplo a teplotu a javy s nimi súvisiace si žiaci osvoja v 7.ročníku pomocou pomôcok ako sú digitálne teplomery s kovovým senzorom 6 kusov, digitálne teplomery do 200°C,bimetalický teplomer, laboratórne teplomery, teplomery s Farenheitovou stupnicou, vlhkomer vlasový a profesionálny, barometer, Joulove kalorimetre s elektrickou špirálou 3 kusy, kalorimetre klasické 3 kusy, rýchlovarné kanvice, elektronické stopky, jednoplatničkový varič so sklokeramickou platňou, súprava na tepelnú rozťažnosť, sada rôznych kovových kociek a valcov s rovnakým objemom, transparenty na upevňovanie zákonov súvisiacich s tlakom v kvapalinách. Na meranie základných meteorologických prvkov slúži meteorologická búdka umiestnená v exteriéri školy.
     Pochopenie optických javov zaručuje moderná optická sústava, ktorej prvky sú vybavené stabilnými magnetmi, vrátane elektrického zdroja a tým sa experimenty prezentujú vo vertikálnej polohe na magnetickej tabuli. Pre experimenty z optiky postupne pribudli účelné pomôcky ako napríklad optický hranol na stojane, Newtonové farebné platne, priehľadné duté trojboké hranoly na plnenie farebných tekutín, zdroj svetla s laserovým lúčom, kotúče farebné s gyroskopom, školské telúrium a farebné názorné transparenty na upevňovanie zákonov v optike.
     Elektrostatickú energiu získavame pomocou nového Van de Graffovho generátora. Veľkosť náboja v telesách zisťujeme a meriame elektroskopmi a elektromermi. Pri meraní elektrických veličín používame školské napájacie zdroje 6 kusov, digitálny multimeter 2 kusy, tvrdý stabilizačný zdroj napätia 6V/6A. Magnetické pole si znázorňujeme pomocou dvojíc tyčovým magnetov a na pochopenie magnetického poľa Zeme slúžia kompasy školské 5 kusov, na určovanie svetových strán buzoly školské. Zvukové vlny skúmame ladičkou s frekvenciou 440 Hz s rezonančnou skrinkou.
     Pre všetky ročníky je vhodné softvérové vybavenie: Digitálna učebnica fyziky/ Beňuška/ ,softvér Animovaná fyzika, fyzika CD multimediálna 3 kusy originály.
     Na výučbu biológie človeka nám slúži model kostry človeka, 3 D modely vnútorných orgánov, torzo človeka, ucho, oko, zuby a mozog. Záchranu ľudského života nacvičujeme na figuríne "Adam" model na precvičovanie kardipulmonárnej resuscitácie. Na štúdium rastlín máme 3D modely rastlinných orgánov, prierez listu, stromov a kvetov. Na detailné pozorovanie rôznych vzoriek slúži digitálny mikroskop s web kamerou a žiacke mikroskopy.
     Na zapamätanie si názvov v mineralógií slúžia vzorky minerálov a hornín a modely kryštálových sústav.
Na hodinám chémie používame digitálny ph meter, laboratórne pomôcky a chemikálie potrebné na realizáciu laboratórnych prác.

     V učebni žiaci robia experimenty z fyziky, chémie a biológie nielen počas vyučovacích hodín, ale aj mimo vyučovania v rámci krúžkovej činnosti. Výsledky experimentov žiaci fotia, alebo vytvárajú videozáznamy, ktoré slúžia na rozvoj prírodovedného myslenia pre spolužiakov.

Mgr. Janka Vidinská , garant prírodovednej učebne

 

ROZVRH PRÍRODOVEDNEJ UČEBNE

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 

Image00001 Image00002 Image00003 Image00004 Image00005 Image00006

Image00007 Image00008 Image00009 Image00010

Image00011 Image00012

Zdieľať