Zdieľať

Počítačová učebňa pre 1. stupeň bola zriadená ako súčasť realizácie projektu Európskeho fondu regionálneho rozvoja " Investícia do vašej budúcnosti". Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z regionálneho fondu regionálneho rozvoja. Vybavená je dvanástimi počítačmi. V každom PC je nainštalovaný softvér Microsoft Office 2007. Každý PC je pripojený na internet. Ku každému PC škola v minulom školskom roku zakúpila slúchadlá s mikrofónom. Súčasťou vybavenia učebne je jedna čierno –biela tlačiareň a jeden pár reprodutorov. V učebni sa nachádza jeden dataprojektor, ktorý je pripojený na interaktívnu tabuľu a učiteľský počítač. Učebňa je každý deň využívaná vo vyučovacom procese pri vyučovaní informatickej výchovy na prvom stupni. Počítačová učebňa sa využíva aj pri vyučovaní ostatných predmetov na prvom stupni, a to podľa potreby a posúdenia vyučujúcimi na prvom stupni. V popoludňajších hodinách sa učebňa využíva pri fungovaní počítačového krúžku pre žiakov prvého stupňa, ako aj pri niektorých činnostiach žiakov navštevujúcich ŠKD. V školskom roku 2015/16 sa táto učebňa využíva aj na vyučovanie hodín informatiky pre jednu skupinu žiakov piateho ročníka. Garantom počítačovej učebne je Mgr. Elena Sélešová - učiteľka na prvom stupni základnej školy.

Prevádzkový poriadok

Rozvrh hodín

Image00001  Image00002

Zdieľať