Zdieľať

ita

 

 

Od školského roku 2017/2018 sme zapojení do národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie".

Strategickým cieľom projektu je:
Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Učitelia majú k dispozícií množstvo metodických postupov a učebných materiálov s využitím moderných digitálnych technológií pre rôzne didaktické situácie. Vzdelávanie, ktoré koncepčne vychádza z konštruktivizmu, dominantné sú interaktívne vyučovacie metódy, digitálne technológie, aktívne poznávanie a bádateľsky orientovaný prístup, podnecuje žiakov k aktivite a k záujmu o preberané témy, čo ma za následok motiváciu k štúdiu prírodovedných predmetov.

Ako Partnerská škola sme sa zaviazali realizovať tieto aktivity:

a)

Prostredníctvom vybraných učiteľov školy využívať vo výučbe v projekte vytvorené inovatívne metodiky (na predmetoch fyzika, chémia, biológia, matematika, geografia, informatika).

b)

Prostredníctvom vybraných učiteľov školy podieľať sa na overovaní inovatívnych metodík a poskytovaní spätnej väzby prostredníctvom hodnotiaceho nástroja (na predmetoch fyzika, chémia, matematika, geografia, informatika).

c)

Vytvoriť pre žiakov školy priestor pre zapojenie sa do popularizačných a mimoškolských aktivít.

d)

Využiť kapacity projektu pre zapojenie učiteľov informatiky, matematiky, prírodných a technických vied do kontinuálneho vzdelávania učiteľov.

http://itakademia.sk/

 

 

Zdieľať