Zdieľať

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka základnej školy, na plnenie povinnej školskej dochádzky

Protokol o zápise dieťaťa do vyššieho ročníka základnej školy, na plnenie povinnej školskej dochádzky

Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov žiaka

Súhlas dotknutej osoby o ochrane osobných údajov

Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí (ŠKD)

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

Žiadosť o ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní

Žiadosť o oslobodenie od vzdelávania sa v predmete

Návrh na oslobodenie od povinnej TV

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

 

Zdieľať