Zdieľať

 

 

13

 

 

ZÁBAVNÁ ANGLIČTINA

 

 Školský rok 2019/2020

Vyučujúca: Bc. Vladimíra Markotánová

Anglický jazyk sa v MŠ vyučuje formou krúžkovej činnosti. Organizuje sa v popoludňajších hodinách u detí predškolského veku /5-6 rokov/ hravou formou.

Vyučovanie anglického jazyka prebieha v triede Včielok, v triede 5-6 ročných detí 1x za 2 týždne, vždy párny týždeň v stredu od 15.00- 15.45 hod.

Osvojovanie si cudzieho jazyka už v predškolskom veku má tieto pozitívne stránky:

-  osvojovanie si prirodzenej výslovnosti a intonácie

-  podpora intelektového a mentálneho rozvoja,

-  pružné myslenie,

-  prirodzené vyjadrovanie sa v cudzom jazyku

-  lepšie komunikačné a verbálne znalosti

Charakteristika: Pri oboznamovaní detí s anglickým jazykom využívame vlastný metodický materiál a učebnicu Anglický obrázkový slovník

Obsah a rozsah učiva: Poznatky o okolitom svete: farby, hračky, časti tela, rodina a členovia rodiny, oblečenie, zvieratká, časti domu a zariadenie, jedlo, ovocie, zelenina, . Dieťa si osvojuje základnú slovnú zásobu pomocou básní, piesní a pohybových hier.

Cieľ: Vytvoriť u detí pozitívny vzťah k výučbe cudzích jazykov.

Učebné zdroje: názorné pomôcky, obrázkový materiál, pexeso, pracovné listy, piesne a rozprávky.

 metódy práce: používame rozmanité edukačné metódy- názorné ukážky, CD nahrávky, pohybové hry, dialógy

 formy práce: skupinová, individuálna

Cudzí jazyk v MŠ:

Vhodným vekom dieťaťa je vek od 5 rokov- je považovaný za mimoriadne vhodnú etapu pre zoznamovanie sa s cudzím jazykom.

Dôvodom je tiež typická spontánnosť prejavu detí, ktoré nespracúvajú len zvuky ale aj neverbálne prejavy pri hre.

 

 

Zdieľať