Zdieľať
 •         image0011    mpc_logotyp_modra    logo_opv_farebne      EU-ESF-VERTICAL-COLOR

   

 • Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

 •  NA TEJTO ŠKOLE SA REALIZUJE PROJEKT:

 • „VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT"

 • obrazok001

 • obrazok003

   

  Od 1. októbra 2011 implementuje Metodicko-pedagogické centrum národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít", ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie a je určený pre základné školy v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji, ktoré vzdelávajú minimálne 20% žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt bude trvať 40 mesiacov do 31. januára 2015.
  Koordinácia a implementácia národného projektu bude zabezpečená hlavnou projektovou kanceláriou v Prešove, kde bude sídliť aj regionálna projektová kancelária a prostredníctvom regionálnej projektovej kancelárie v Banskej Bystrici.

   

  HLAVNÝMI AKTIVITAMI PROJEKTU SÚ:

   
  • Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
   Podpora celodenného výchovného systému
   (ďalej len „CVS")
   Technická podpora aktivít národného projektu
   

  VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

  Vzdelávanie PZ a OZ bude počas nasledujúcich mesiacov prebiehať na základe analýzy vzdelávacích potrieb. Expertné skupiny, pozostávajúce z pedagógov s dlhoročnými skúsenosťami s prácou so žiakmi z MRK, vytvoria 12 programov kontinuálneho vzdelávania a minimálne 40 učebných zdrojov, vydávaných aj v rómskom jazyku. Pre trvalejšiu podporu a dlhodobú udržateľnosť NP sa plánuje tvorba a implementácia dištančnej formy vzdelávania, teda e-vzdelávania, pre potreby programov kontinuálneho vzdelávania.
   
  PODPORA CELODENNÉHO VÝCHOVNÉHO SYSTÉMU (ĎALEJ LEN „CVS")
  CVS umožní účinný rozvoj žiakov z MRK aj mimo vyučovania, vrátane voľnočasovej starostlivosti.
  CVS poskytne možnosť doplnenia základného vzdelania v rámci špecifického vzdelávacieho programu pre žiakov, ktorí neukončili ZŠ (Žiakom bude poskytnuté stravné v súlade s platnou legislatívou SR.).
  Novovytvorené učebné materiály zatraktívnia vzdelávanie žiakom z MRK.
  V rámci CVS prebehnú 3 osvetové programy, do ktorých sa zapoja rodičia žiakov z MRK.
   

  TECHNICKÁ PODPORA AKTIVÍT NÁRODNÉHO PROJEKTU

 • Každá zapojená ZŠ dostane 2 interaktívne systémy.

 • Každá ZŠ dostane 1 didaktický balíček v hodnote 10 000 eur podľa vlastného výberu z predloženého katalógu spracovaného na základe analýzy potrieb ZŠ.

 • Každá ZŠ získa balíček školiaceho materiálu a potrieb v hodnote 1000 eur.

 • Cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zlepšiť vzdelanostnú úroveň osôb z marginalizovaných rómskych komunít a tým vytvoriť potrebné kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie a úspešnú adaptáciu pre potreby trhu práce. Špecifickým cieľom projektu je skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, podieľajúcich sa na edukácii žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.

 

 • K 30. 6. 2015 bol projekt ukončený, ďalej využívame získané pomôcky a materiály.
Zdieľať