Zdieľať

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Ožďany (RZ) je dobrovoľné združenie rodičov alebo zákonných zástupcov detí. Má právnu subjektivitu a pridelené IČO: 42303788. Jeho základným poslaním je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní žiakov školy. Združenie zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov. Najvyšším orgánom RZ je Rodičovská rada. Tvoria ju zástupcovia rodičovských združení v triedach, zvolení v septembri nového školského roka.

Predseda RZ: Mgr. Zdenka Vengrinová
Hospodár RZ: Bc. Elena Mészárosová
Tajomník RZ: Tímea Gutmayeorová
Revízor RZ: Monika Katreniak

Príjmy rodičovského združenia tvoria členské príspevky, dobrovoľné príspevky, dary rodičov, vrátane sponzorstva a účelové dary. Členský príspevok rodiča je 20 € na rodinu (na 1 školský rok).
Číslo účtu RZ: 2265823001/5600
IBAN: SK21 5600 0000 0022 6582 3001

Plán práce činnosti RZ pri ZŠ s MŠ Ožďany

CIEĽ:
Cieľom Výboru RZ pri ZŠ s MŠ Ožďany je v spolupráci s pedagogickými zamestnancami, orgánmi štátnej správy a samosprávy zabezpečovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie žiakov na princípe humanizmu, demokracie a vlastenectva. Rodičia musia mať vo vzťahu ku škole kompetencie vo výchove a vzdelávaní a vystupovať ako jej partneri, nakoľko majú hlavnú zodpovednosť za vzdelávanie a výchovu svojich detí.
Činnosť:
1. Zvoliť/potvrdiť členov Rodičovskej rady.
2. Vyzbierať za pomoci pedagogických pracovníkov príspevok do Rodičovského združenia (20 € za rodinu).
3. Schádzať sa podľa potreby a riešiť aktuálne otázky vo vzťahu k aktivitám školy.
4. Podľa požiadaviek vedenia školy pomáhať pri podujatiach organizovaných školou.
5. Finančne prispievať na školské akcie – olympiády, súťaže, turnaje, cestovné náhrady, vybavenie a pod.
6. Podieľať sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov.
7. Zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania a spolupracovať pri ich riešení
8. Pri výchove a vzdelávaní spolupracovať s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy.
9. Byť nápomocný pri rozvoji záujmovej činnosti žiakov lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, cvičenia na ochranu zdravia človeka a prírody, športové súťaže, kultúrne podujatia a pod.
10. Aktívne spolupracovať v oblasti protidrogovej prevencie.
11. Požiadať rodičov o príspevok 2% podielu dane.
12. Podporovať zapájanie rodičov do vzdelávacieho procesu.
13. Organizovať zasadnutie Rodičovskej rady 2x ročne.
14. Dbať na zlepšenie prostredia v škole a v jej okolí.

STANOVY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA PRI ZŠ s MŠ OŽĎANY

ZOZNAM TRIEDNYCH DôVERNÍKOV (šk. rok 2023/2024)

 

Oznam                             

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy

 

Zdieľať