Zdieľať

ENVIROPROJEKT 2011

 

ENVIROPARK – miesto, ktoré spája minulosť a súčasnosť

v záujme  zelenej budúcnosti

 

Hlavným cieľom environmentálnej výchovy na našej škole je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím a to najmä podporou aktívneho prístupu k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby priamo v prírodnom prostredí. Keďže sme dedinská škola, pri realizácii environmentálnej výchovy ako prierezovej témy počas školského vyučovania i mimoškolských aktivít, využívame v čo najväčšej miere areál a okolie školy. Za mimoriadne vhodnú lokalitu pre túto činnosť považujeme neveľký park pri Oždianskom kaštieli, ktorý sa nachádza uprostred obce v blízkosti školy. Keďže je v súčasnosti kaštieľ majetkom súkromnej firmy, ktorá na údržbu parku nemá finančné prostriedky, park je zarastený a znečistený. Jeho hodnota z hľadiska historického, ale najmä z hľadiska bohatého druhového zastúpenia drevín je vysoká. Preto sme si v rámci Enviroprojektu  2011 stanovili nasledovné ciele:

 

- vytvoriť z parku Oždianskeho kaštieľa miesto pre realizáciu environmentálnych aktivít žiakov školy - ENVIROPARK,

- vytvoriť v parku MINIARBORÉTUM slúžiace na spoznávanie listnatých drevín,

-  dokumentovať výskyt rastlinných a živočíšnych druhov digitálnym fotoaparátom a zhotoviť výučbový materiál pre školskú výučbu s využitím interaktívnej tabule,

- budovať historické povedomie žiakov školy prostredníctvom aktivít oboznamujúcich žiakov s históriou kaštieľa a obce,

- realizáciou a medializáciou projektu šíriť myšlienku trvalej udržateľnosti historických a prírodných hodnôt pre ďalšie generácie.

 

Charakteristika projektu :

Dominantou obce Ožďany je renesančný kaštieľ, ktorý bol postavený v polovici 17. storočia. Zaujímavosťou je, že sa tu narodila a vyrastala Juliana Korponayová, známa ako Levočská biela pani. V roku bola popravená za vlastizradu v maďarskom Györi a až do minulého roka, nebolo presne známe miesto, kde spočívajú jej telesné pozostatky. Jednou z možností bol aj park jej rodného kaštieľa. Dnes je dokázané, že bola pochovaná na mieste popravy. Kaštieľ bol obývaný do druhej svetovej vojny, keď bol značne poškodený priamymi zásahmi. Pred zánikom zachránila objekt provizórna oprava v rokoch 1951-1953. V súčasnosti je majiteľom kaštieľa Banskobystická dopravná spoločnosť, a.s., ktorá na rekonštrukciu kaštieľa a údržbu parku nemá financie. Donedávna sa v parku konali rôzne obecné akcie. Dnes sa nevyužíva, je zarastený a upadá do zabudnutia. Počas environmentálneho krúžku a prípravy na biologickú olympiádu žiaci našej školy monitorovali, aké dreviny sa v parku vyskytujú. Zistili, sa tu nachádza viac ako 30 druhov krov a stromov, čo je na takú malú lokalitu pomerne veľký počet. Najväčšie zastúpenie majú javory, pagaštany, lipy, z krov najmä svíb, trnka, bršlen. Zaujímavosťou je i výskyt klokoča, ktorého semená si ľudia dávajú do peňaženky, aby im podľa povery priniesol peniaze. Vyskytuje sa tu i brest, ktorý sa na Slovensku vyskytuje pomenej z dôvodu ochorenia - grafiózy.  Z inváznych drevín je tu agát, či kustovnica. Uvedomili sme si, že park má okrem historickej i prírodovednú hodnotu a bola by veľká škoda, keby naďalej chátral.  Pre jeho vhodnú polohu a druhovú rozmanitosť by sa mohol stať vhodnou lokalitou pre realizáciu environmentálnej výchovy a prírodovedného vzdelávania. Preto sme prostredníctvom starostu obce oslovili zástupcov firmy Bystrická dopravná spoločnosť, a.s. s požiadavkou, aby žiaci školy s pedagogickým dozorom prevzali starostlivosť o park a mohli tu realizovať environmentálne aktivity. Predstavenstvo firmy nám vyšlo v ústrety a my sme rozhodli vytvoriť ENVIROPARK ako miesto, ktoré umožní žiakom rozvíjať historické povedomie a environmentálne cítenie v duchu myšlienky udržateľného rozvoja.

Na dosiahnutie cieľov projektu je potrebná realizácia nasledovných aktivít:

- úprava parku (pokosenie prístupovej cesty a trávnatej plochy uprostred parku, vyčistenie od odpadkov a spadnutých konárov, spriechodnenie  prístupu do jednotlivých častí parku a pod.), pričom žiakom školy bude nápomocný obecný úrad, resp. oslovení rodičia,

- pri tvorbe miniarboréta bude potrené umiestniť informačné tabuľky s názvami, resp. stručnou charakteristikou k vybraným zástupcom drevín vyskytujúcich sa v parku; kvôli overeniu správnosti rodového a druhového pomenovania označených drevín, budú do parku kaštieľa prizvaní botanici zo Správy CHKO Cerová vrchovina,

- členovia environmentálneho krúžku budú počas návštev parku dokumentovať výskyt rastlinných a živočíšnych druhov digitálnym fotoaparátom a túto fotodokumentáciu použijú na tvorbu výučbového materiálu prezentovaného prostredníctvom interaktívnej tabule počas vyučovania prírodovedy a biológie (napr. pri učive o drevinách budú musieť žiaci priradiť listy a plody k príslušným stromom a krom, pričom pôjde o autentické fotografie z parku),

- členovia krúžku vytvoria vrstevnícku skupinu, ktorej úlohou bude pripravovať, organizovať a realizovať niektoré z plánovaných aktivít za pomoci pedagógov:

a) pripravia besiedku o živote bielej pani a histórii Oždianskeho kaštieľa a obce, ktorá bude prezentovaná žiakom  školy priamo v parku,

b) budú sprevádzať žiakov školy po miniarboréte a oboznamovať ich s charakteristikou jednotlivých drevín,

c) pre žiakov 1. stupňa si pripravia hravé aktivity s environmentálnou tematikou, ktoré budú realizovať v parku v rámci „Enviro-dní jesene“,

- do Enviroparku prizveme lesného pedagóga zo š.p. LESY SR, ktorý prostredníctvom zážitkového učenia a hier prispeje k budovaniu hlbšieho vzťahu detí k lesu a prírode (Medzinárodný rok lesov 2011),

- o realizácii projektu budeme informovať žiakov, rodičov i verejnosť prostredníctvom prenosnej informačnej tabule v priestoroch školy, školskej www-stránky i regionálnej tlače a zorganizujeme slávnostnú prezentáciu výsledkov projektu pre rodičov a zástupcov obce.

 

PRIEBEŽNĚ INFO O REALIZÁCII PROJEKTU

Nový školský rok sme úspešne zahájili a my pokračujeme v realizácií Enviroprojektu, na ktorom sme začali pracovať v máji. Pri návštevách parku kaštieľa dokumentujeme výskyt rastlinných a živočíšnych druhov digitálnym fotoaparátom, no momentálne sa zameriavame najmä na tvorbu miniarboréta. Pripravujeme si informačné tabuľky, ktoré plánujeme umiestniť k vybraným druhom drevín a získavame informácie o týchto drevinách. Tiež sa zaujímame o históriu kaštieľa i obce, pretože v ďalšej fáze projektu plánujeme pripraviť besiedku pre všetkých žiakov školy v snahe rozvíjať ich historické povedomie. Pri úprave parku kaštieľa, ktorý je v súčasnosti zarastený vysokou trávou a kríkmi, nám pomáha i obec.

 

 
Pri realizácií Enviroprojektu 2011 je naším hlavným cieľom vytvoriť z parku kaštieľa  „ENVIROPARK" ako miesto, ktoré umožní žiakom rozvíjať historické povedomie a environmentálne cítenie v duchu myšlienky udržateľného rozvoja. V októbri sa nám podarilo dokončiť miniarborétum, ktoré prezentuje bohatú druhovú rozmanitosť drevín v parku. Vyčistili sme park od odpadkov a spadnutých konárov. Aj obecný úrad nám pomohol pri jeho úprave (pokosenie vysokej trávy a vytvorenie schodíkov do strednej časti parku). K vybraným drevinám sme osadili informačné tabuľky so slovenským a latinským názvom. Správnosť pomenovania nám potvrdila lesná pedagogička Ing. Elena Kovácsová, ktorú sme prizvali k spolupráci na projekte. Členovia krúžku vytvorili vrstevnícku skupinu. Jej úlohou je sprevádzať žiakov školy po miniarboréte a oboznamovať ich s charakteristikou jednotlivých drevín a históriou kaštieľa, či životom Levočskej bielej pani. Ako prvých sme miniarborétom previedli našich tretiakov a štvrtákov zo školského klubu.

Vo štvrtok - 3. 11. 2011 - trinásti žiaci zo Základnej školy v Hrnčiarskych Zalužanoch so svojimi pani učiteľkami prijali naše pozvanie na návštevu Enviroparku a pricestovali do Oždian. Pred kaštieľom sme ich oboznámili s históriou obce i rozpovedali príbeh o živote Levočskej bielej pani. Potom sme ich previedli naším miniarborétom a poinformovali o drevinách, ktoré v parku rastú. Deti si pomocou voskoviek urobili odtlačky kôry stromov a nazbierali "kytice" do žlta sfarbených listov. Slnečné počasie prispelo k príjemnej atmosfére umocnenej čarom jesennej prírody. Deťom zo Zalužian sa v Enviroparku páčilo a my sme radi, že sme mohli náš projekt prezentovať aj pred žiakmi inej školy.

 


Pri príležitosti ukončenia Enviroprojektu 2011 sme prezentovali realizáciu a výsledky nášho projektu pred učiteľmi a žiakmi školy. Prezentácia bola spojená s besiedkou o histórii obce Ožďany. Žiaci sa dozvedeli o vzniku obce, významných historických udalostiach i pamätihodnostiach.  Osobitnú pozornosť sme venovali histórii kaštieľa. Na besiedke sa zjavil i duch Levočskej bielej pani, ktorý nám porozprával jej životný príbeh. V obci sa nachádzalo  lýceum, kde pôsobilo i študovalo viacero významných osobností. Jedným z nich bol i štúrovský básnik Ján Botto. Ukážku z jeho najznámejšej balady Žltá ľalia predviedli šiestaci v netradičnom hip-hopovom podaní.

 

Keďže projekt máme úspešne za sebou, chcela by som poďakovať všetkým mojim „envirákom“ za ich vynikajúcu prácu na projekte, ich zodpovedný prístup a nadšenie. Okrem toho, že sme seba i ostatných niečo nové naučili, užili sme si kopec zábavy, máme veľa zážitkov a určite nám zostanú pekné spomienky.

23

Mgr. Natália Nôtová
 
Odkaz na článok o projekte uverejnený na internetovej stránke gemerland:
 
Zdieľať