Zdieľať

 

 

Projekt Športové triedy 2008

1. Názov projektu :

Športové triedy – podpora vzniku športových tried

2. Termín realizácie projektu :

December 2008 – marec 2009

3. Zhodnotenie splnenia cieľov projektu :

Vzbudiť u detí záujem o šport a pohyb – u všetkých žiakov športovej triedy sa podarilo tento čiastkový cieľ naplniť. Žiaci sa aj napriek fyzickej náročnosti chcú sami zlepšovať a zdokonaľovať v pohybovej aktivite.

Zabezpečiť žiakom primerané futbalové vybavenie – tento cieľ sa podarilo 100%-ne naplniť, podarilo sa nakúpiť všetky veci, ktoré sme si naplánovali a ktoré nám veľmi pomáhajú pri naplnení tréningových jednotiek – športovej prípravy.

Zvyšovať výkonnostnú a tým aj výsledkovú úroveň žiakov – naplnenie tohto cieľa sa prejaví až po absolvovaní súťažných stretnutí, nakoľko jednotliví žiaci športovej triedy nehrajú samostatnú súťaž, ale hrajú v dvoch odlišných futbalových kluboch, a to TJ Ožďany a TJ Hrnčiarske Zalužany. Žiaci športovej triedy budú hrať za ZŠ s MŠ Ožďany Coca-Cola školský pohár, ktorý sa uskutoční v mesiacoch apríl – máj, takže úspešnosť v ňom môže byť čiastkovým meradlom výkonnosti žiakov.

Cez realizáciu sústredenia poskytnúť žiakom komplexnejší obraz a informáciu o tom, ako vyzerá športová príprava futbalového mužstva - sústredenie, ktoré bolo realizované v rekreačnom stredisku Krokava v objeme 4 dni, dalo žiakom dostatočný priestor na vytvorenie si obrazu a názoru na športovú prípravu futbalového mužstva. Žiaci v priebehu štyroch dní absolvovali 7 tréningových jednotiek, cez prípravu na tréning, odpočinok,  regeneráciu a prednášky týkajúce sa nielen rôznych metód a foriem tréningového procesu, ale aj životosprávy, základnej terminológie a histórie futbalu.

Účasť na tréningových jednotkách A mužstva MFK Rimavská Sobota, účastníka 1. ligy vo futbale – sledovať prípravu mužstva na vrchol týždenného mikrocyklu, a to majstrovský (súťažný) futbalový zápas 1. ligy – tento čiastkový cieľ bol realizovaný v dvoch dňoch – 17. 03. 2009 a 31. 03. 2009. Žiaci získali predstavu o dôležitosti a náročnosti tréningových jednotiek v týždennom mikrocykle, aby boli hráči pripravení na súťažné strenutie.

Účasť žiakov na kvalifikačnom zápase o postup na MS v roku 2010, ktorým by žiaci získali prehľad o futbale ako „fenoméne“ – tento cieľ sa nepodarilo naplniť, vzhľadom na zníženú dotáciu, ktorá mala byť na tento určený cieľ.

4. Výstupy aktivít (dosiahnuté výsledky) a uplatnenie získaných výsledkov

Zabezpečenie pomôcok a materiálu na dosiahnutie hlavného cieľa projektu – vzhľadom na to, že športová trieda na ZŠ s MŠ Ožďany je novovzniknutou športovou triedou, bolo potrebné zabezpečiť materiálne vybavenie žiakov, aby žiaci mali vytvorené dobré podmienky na adekvátne naplnenie cieľa, ktorým bolo a stále je zvyšovať ich výkonnostnú a osobnostnú úroveň v oblasti kondičnej, hernej a teoretickej prípravy. Nákup potrebných vecí dal dobrý základ na budovanie a splnenie tohto cieľa.

Kondično-herné sústredenie – na tomto sústredení som chcel žiakom priblížiť – a a j sa tak stalo – že vo futbale je dôležitý každý jeden hráč, keďže je to kolektívny šport a taktiež im vytvoriť obraz o športovej príprave mužstiev v slovenských podmienkach. Žiaci si osvojili návyky týkajúce sa nielen tréningového zaťaženie, ale aj životosprávy, regenerácie, odbornej terminológie a pravidiel fair-play. Zdôrazňoval som im prístup k povinnostiam a taktiež to, že takéto sústredenia sú aj o súdržnosti celého kolektívu, o poznaní jeden druhého a o spolupatričnosti.

Účasť žiakov ŠT na tréningových mikrocykloch (2 dni v týždni) A mužstva MFK Rimavská Sobota, účastníka 1. futbalovej ligy – účasťou na tréningových jednotkách MFK Rimavská Sobota sa žiakom ozrejmil celý proces prípravy futbalového mužstva, na vrchol celej zimnej prípravy a týždenného mikrocyklu, a to súťažného zápasu. Žiaci získali komplexnejší prehľad o tom, že futbal je neustála a tvrdá príprava týkajúca sa všetkých zložiek športového tréningu a o tom, aké dôležité poslanie má tréner futbalového mužstva, ktorý má 20 hráčov rôznych pováh zosúladiť tak, aby tvorili jeden kompaktný tím.

Na základe týchto aktivít sa žiakom dostalo dostatočné množstvo informácií ohľadom všetkých záležitostí týkajúcich sa športovej oblasti vo futbale. Žiaci na hodinách športovej prípravy neustále zvyšujú svoju individuálnu a kolektívnu výkonnosť. Sami častokrát chcú ešte viac pracovať na svojich kvalitách, čo bolo jedným z cieľov projektu, aby sa u nich prebudil záujem nielen o futbal, ale o šport, o pohyb ako taký. Osvojili si návyky potrebné na neustále zvyšovanie výkonnosti, ktoré sú pravidelnosť športovej prípravy, správna životospráva a režim športovcov, ale aj vedomostná a intelektuálna zložka športovej prípravy. Žiaci majú vytvorené vhodné podmienky na to, aby mohli napredovať a riadne fungovať aj ďalšie dva roky ako športová trieda.

Vypracoval : Mgr. Marek Valkučák, tréner športovej triedy

 

Zdieľať