Zdieľať

Objavte náš región a regionálne ľudové rozprávky – tak znie názov projektu, ktorý sme úspešne získali na školské roky 2009/2010 a 2010/2011. Je to partnerstvo škôl v Programe celoživotného vzdelávania v podprograme Comenius. Našimi partnermi v tomto projekte sú školy z Turecka a Talianska.

Cieľom projektu je predstaviť rôzne regióny partnerských krajín – ich geografické, historické, kultúrne črty a ľudové rozprávky. Prostredníctvom rôznych aktivít partnerské školy predstavia typické črty, zvláštnosti svojich regiónov. Regionálne rozprávky pomôžu žiakom, pedagógom a ostatným zúčastneným naučiť sa niečo o iných kultúrach. V projekte sa bude podporovať najmä práca samotných žiakov, budú mať možnosť vo veľkej miere rozhodovať o spôsobe, akým sa plánované úlohy budú plniť a hlavne sa bude podporovať ich učenie sa cudzích jazykov. Projekt by im mal poskytnúť hlbšie chápanie iných kultúr a náboženstiev a viesť ich k interkultúrnemu učeniu sa. Rovnako projekt podporuje aj využívanie prostriedkov IKT, keďže hlavným komunikačným prostriedkom medzi partnermi je Internet a tiež jednotlivé plánované aktivity vyžadujú prácu s počítačom.

Tento typ projektu vo veľkej miere podporuje mobility, t.j. cesty žiakov a pedagógov do zahraničia za účelom pracovných projektových stretnutí, najväčšia časť grantu, ktorý nám bol poskytnutý na dofinancovanie aktivít projektu, bude využitá práve na mobility. Hoci v prvom školskom roku mobility neuskutočníme, ale budeme hostiteľskou krajinou prvého projektového stretnutia v apríli 2010, v druhom školskom roku naši žiaci a pedagógovia pracujúci na projekte budú cestovať na pracovné stretnutia do Talianska a Turecka. Keďže naša škola sa nachádza v socio-ekonomicky znevýhodnenom prostredí a značná časť žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, práve pre nich je to vynikajúca šanca vycestovať do zahraničia a spoznávať cudzie kultúry priamo. Predpokladáme, že sa do projektu zapoja takmer všetci žiaci našej školy, pretože aktivity budú realizované aj v rámci vyučovacích hodín – zemepis, dejepis, informatika, anglický jazyk, výtvarná výchova, prírodopis a iné. V prvej fáze sme už vytvorili prezentácie nášho regiónu a jeho geografických charakteristík a rozposlali partnerom a takisto sme si pozreli prezentácie partnerských škôl. Koordinátorka projektu vytvorila web stránku pre naše partnerstvo www.tuskit.ning.com , kde sa už naši žiaci a žiaci partnerských škôl zaregistrovali a postupne sa začínajú zoznamovať. Tu budú postupne zverejňované aj výsledky práce na projekte.

Zdieľať