Zdieľať

V rámci projektu MŠ SR „Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy“ sme koncom školského roka 2005/2006 požiadali o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu „Kvalitné vyučovanie jazykov – pas do celého sveta“. So svojou žiadosťou sme uspeli a finančné prostriedky sme získali.

V priebehu júla a augusta 2006, nám náš zriaďovateľ, OÚ Ožďany, v rámci rozširovania priestorov školy, vybudoval miestnosť jazykovej učebne. Keďže náš projekt bol zameraný na zriadenie modernej, multifunkčnej jazykovej učebne, prostredníctvom ktorej skvalitníme jazykovú prípravu našich žiakov, pedagógov a členov miestnej komunity s využitím nielen tradičných, ale aj moderných prístupov a IKT, hneď po získaní finančných prostriedkov sme začali vybavovať učebňu potrebným nábytkom, audiovizuálnou a počítačovou technikou. Zakúpili sme zostavu stolov a stoličiek pre 20 žiakov, katedru a stoličku pre učiteľa, 2 stolíky pod počítačové zostavy, skriňu s vitrínou na uloženie jazykovej literatúry, stojan na uloženie CD. Laboratórium sme vybavili 3 počítačovými zostavami – jedna z nich je umiestnená na učiteľskej katedre a v spojení s data-video projektorom slúži na premietanie jazykových DVD alebo on-line jazykových cvičení na bielu tabuľu. Takisto je pri katedre umiestnený mini hi-fi systém, ktorý slúži na prehrávanie posluchových cvičení. Najväčším prínosom tejto učebne je zostava 20 bezdrôtových slúchadiel, ktoré vo veľkej miere prispievajú k skvalitneniu vyučovania jazykov, pretože vytvárajú vynikajúce podmienky na posluchové cvičenia – na rozvoj posluchových zručností a tým aj zlepšenie výslovnosti.

Okrem techniky sme učebňu vybavili aj množstvom rozličnej jazykovej literatúry – v prvom rade kvalitnými slovníkmi a gramatickými príručkami a cvičebnicami. Mimo toho sme zakúpili aj referenčnú literatúru pre vyučujúcich cudzieho jazyka, v ktorej môžu čerpať nové nápady na spestrenie vyučovacích hodín, tiež sme zaobstarali niekoľko kusov odborných jazykových publikácií – ekonomických, ako zdroj pre najstarších žiakov, či pre pedagógov, alebo účastníkov našich kurzov.

Jazyková učebňa sa od začiatku využívala každý deň počas vyučovacích hodín na vyučovanie anglického jazyka vo všetkých ročníkoch 2. stupňa a takisto na vyučovanie angličtiny na 1. stupni. Možnosť zdokonaľovať sa v cudzom jazyku v novom, kvalitnom prostredí sa stala motiváciou pre žiakov.

Svoje aktivity v priestoroch jazykovej učebne realizoval aj krúžok Comenius – v rámci neho žiaci využívali počítačové zostavy na komunikáciu so žiakmi partnerských škôl, na realizáciu aktivít naplánovaných v rámci projektu.

Súčasťou plánovaných aktivít boli aj jazykové kurzy pre pedagógov a členov miestnej komunity. Od septembra 2006 sa 7 pedagógovia školy pravidelne 2 krát za týždeň zúčastňovali jazykového kurzu, ktorý bol zorganizovaný v spolupráci s jazykovou školou Metis v Rimavskej Sobote. V učení sa anglického jazyka v tomto kurze pokračovali aj v nasledujúcich školských rokoch a tak kurz všetci úspešne ukončili certifikátom akreditovaným Ministerstvom školstva.

Pre verejnosť sme v rámci projektu ponúkli jazykové kurzy v rozsahu 30 vyučovacích jednotiek  anglického, nemeckého, ruského a francúzskeho jazyka a podľa záujmu sme otvorili kurz anglického a nemeckého jazyka. Kurz anglického jazyka prebiehal počas víkendov a kurz nemeckého jazyka, vedený Mgr. Albertovou, vo večerných hodinách. Zúčastňovali sa ich členovia miestnej komunity ako aj občania z blízkeho okolia.

Jazyková učebňa je aj v súčasnosti plne využitá v čase vyučovania, ale i mimo neho. Prebieha tu vyučovanie anglického jazyka, ale aj slovenského jazyka a literatúry, keďže audiovizuálna technika nachádzajúca sa v učebni je efektívne využiteľná na výučbu oboch predmetov. Okrem toho tu už niekoľko školských rokov za sebou poskytujeme možnosť našim žiakom navštevovať popoludňajšie kurzy anglického jazyka organizované v spolupráci s jazykovou školou, čo oceňujú rodičia i žiaci, pretože nemusia dochádzať do mesta. Keďže v tomto školskom roku sme znova získali projekt Comenius, v popoludňajších hodinách tu znova budú žiaci pracovať na zadaniach projektu a budú využívať zariadenia IKT na komunikáciu s partnerskými školami.

Zdieľať