Zdieľať

Vo výchovno-vzdelávacom procese je v súčasnej modernej dobe je potrebné venovať zvýšenú pozornosť rozvoju praktických činností a zručností žiakov. Z tohto dôvodu bola na našej škole zrekonštruovaná a sprevádzkovaná odborná učebňa – školská dielňa.
Žiaci v nej získavajú vedomosti a praktické skúsenosti, osvojujú si pracovné zručnosti a návyky v rámci vyučovacích predmetov - Technika, Pracovné vyučovanie, Svet práce a Domov a práca. Vyučujúci ju využívajú v rámci doplnenia a spestrenia vyučovania Fyziky, Chémie, Biológie, Dopravnej výchovy, či plnenia praktických úloh v rámci Olympijského týždňa. Slúži tiež na vytváranie výzdoby školských chodieb, alebo rekvizít pre rôzne školské akcie.
V popoludňajších hodinách v nej žiaci pracujú v rámci krúžkov, zameraných na tvorivé spracovanie materiálu. Svoju tvorivosť a kreativitu môžu žiaci uplatniť v rámci tematicky ladených Tvorivých dielní – Helloween, Vianoce, Valentín, Fašiangy, Veľká noc, Medaila pre víťaza, .... Umeniu sa tu pravidelne v piatok poobede venujú deti našej školy, ktoré navštevujú výtvarný odbor elokovanej triedy ZUŠ Poltár.
Kvalitu a efektívnosť vyučovacieho procesu podporuje vybavenie učebných priestorov. Materiálno- technické vybavenie našej školskej dielne zatiaľ nespĺňa odporúčania na vybavenie učebných priestorov, preto škola hľadá možnosti - projekty, v rámci ktorých bude možné vybavenie dielne doplniť a zmodernizovať.
Žiaci našej školy sa učia a pracujú v dielni veľmi radi. Spoznajú, vidia a hlavne skúsia si pre nich mnoho zaujímavého a užitočného.

 Mgr. Katarína Kiráľová

Rozvrh hodín v školskej dielni

Prevádzkový poriadok

Zdieľať