Zdieľať

Školský klub detí pracuje pri Základnej škole v Ožďanoch. Máme dve oddelenia. Aktivity nášho školského klubu sú rôznorodé a pestré, formujú zdravú osobnosť, jedinečnosť a originálnosť. Do týždenných plánov máme zaradené všetky oblasti výchovy: spoločensko-vedná, prírodovedno-environmentálna, vzdelávacia, esteticko-výchovná, pracovno-technická, telovýchovná a športová. Činnosť školského klubu je zameraná na regeneráciu fyzického a duševného zdravia, prípravu na vyučovanie, pestrú záujmovú činnosť a pestovanie hodnotového systému. Naším cieľom je výchova harmonicky rozvinutého dieťaťa . Všetky aktivity sú prispôsobené podmienkam školy, sú primerané veku, vychádzajúc z individuálnych potrieb a záujmov dieťaťa. Školský klub spolupracuje aj s Obecným úradom Ožďany a to pri rôznych príležitostiach. Našim cieľom je formovať sebavedomie detí, sebaovládanie, rozvíjať vlastnú fantáziu a predstavivosť, podnecovať tvorivý prístup, prežívať radosť a uspokojenie z dobre vykonanej práce, túžbu objavovať vždy niečo nové a získavať praktické skúsenosti, ktoré formujú postoje dieťaťa.

ŠKD je v prevádzke spravidla po celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 10.50 hod. do 16.00 hod.

Režim dňa:

10.50 – 11.45 odpočinkové hry

11.45 – 14.00 obed podľa rozpisu, oddychovo – rekreačná činnosť, hry v oddelení,
záujmová činnosť podľa rozpisu, prvý odchod detí domov,
pobyt na školskom dvore

14.00 – 15.00 krúžková činnosť, príprava na vyučovanie a vypracovanie dom. úloh

15.00 – 16.00 pobyt na školskom dvore, pohybové hry, individuálne hry, druhý
odchod detí domov

Počas školských prázdnin (mesiac – júl) je prevádzka v ŠKD , ak sa prihlási najmenej 12 detí.

I. oddelenie : deti I. a II. ročníka
ved.: Bc. Anna Krosnerová

II. oddelenie : deti III. a IV. ročníka
ved.: Denisa Kalasová 

 

Zdieľať