Zdieľať

V školskom roku 2021/2022 sa vyučuje podľa týchto učebných osnov:

ČLOVEK A HODNOTY

Etická výchova

Náboženská výchova katolícka

Náboženská výchova evanjelická

 

 ČLOVEK A PRÍRODA

Biológia

Fyzika

Chémia

 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

Dejepis

Geografia

Občianska náuka

Regionálna geografia

 

ČLOVEK A SVET PRÁCE

Technika

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Slovenský jazyk a literatúra

 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

Informatika

Matematika

Cvičenia z matematiky

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

 
 

UMENIE A KULTÚRA

Hudobná výchova

Výtvarná výchova

 

ZDRAVIE A POHYB

       Telesná a športová výchova

Zdieľať