Zdieľať

logoskoly

Riaditeľka školy ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany oznamuje, že v 2. polroku školského roka 2019/2020 predmety výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná a športová výchova, pracovné vyučovanie, technika, náboženská výchova katolícka, náboženská výchova evanjelická, etická výchova budú neklasifikované (nehodnotené). Ostatné predmety vo všetkých ročníkoch budú hodnotené slovne.
(Metodický pokyn č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy)

Mgr. Judita Hercegová, riaditeľka ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany

 

 

 

 

 

 


Zdieľať