Zdieľať

logoskoly


Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany Vám oznamuje, že na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so šírením koronavírusu bude od pondelka 16.3.2020 prerušená prevádzka ZŠ s MŠ na 14 dní, t. j. do 27.3.2020.
V zmysle prijatých opatrení dôrazne žiadame rodičov aj žiakov, aby sa žiaci zdržiavali v domácom prostredí, dodržiavali hygienické opatrenia, nenavštevovali uzavreté priestory (napr. obchodné centrá).
Vyučovanie bude v čase prerušenej prevádzky prebiehať formou samoštúdia doma podľa pokynov triednych učiteľov, vyučujúcich jednotlivých predmetov a prostredníctvom Edupage (prihlásenie cez internetovú žiacku knižku).
O ďalších opatreniach, organizačných pokynoch alebo zmenách Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom internetovej žiackej knižky a webstránky školy www.zsozdany.sk.

Mgr. Judita Hercegová, riaditeľka školy

tel. kontakt: 0905 716 505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať