Zdieľať

zapis

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďanoch oznamuje rodičom, deťom a žiakom, že

• zápis detí do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2023/2024 sa uskutoční dňa 20. 4. 2023 o 13.30 hod. 

• zápis žiakov do 5. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2023/2024 sa uskutoční dňa 25. 4. 2023 od 13.00 do 15.00 hod. 

Naša ponuka: 
- kvalitná výchova a vzdelávanie
- kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí učia tvorivo a inovatívne
- úspechy našich žiakov v rôznych súťažiach
- tím odborných zamestnancov – výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg
- individuálny prístup k žiakom rešpektujúci osobnosť každého žiaka
- anglický jazyk od 1. ročníka, druhý cudzí jazyk od 7. ročníka
- možnosť absolvovať plavecký a lyžiarsky výcvik
- možnosť absolvovať Školu v prírode
- rôzne školské kultúrne a športové podujatia: exkurzie, výlety, Pasovačka prvákov, vystúpenia pre starých rodičov a klientov DSS a DD na Babinom moste a v Sušanoch, Halloween, Mikulášske vystúpenie, Vianočné trhy, Vianočná jedlička, Deň Zeme, vystúpenia ku Dňu matiek, aktivity ku Dňu detí, tvorivé dielne, aktivity v rôznych projektoch, výchovné koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, ...
- moderné priestory školy vybavené najnovšími zariadeniami IKT (interaktívne tabule, dataprojektory, tablety, dve interaktívne podlahy ... )
- špeciálne odborné učebne – dve počítačové učebne, jazykové laboratórium, školská knižnica, prírodovedná učebňa, kuchynka, dielňa, digitálna učebňa, gymnastická cvičebňa, pohybové štúdio, relaxačná miestnosť
- ŠKD – školský klub detí – od 11:00 do 16:30 hod.
- stravovanie v školskej jedálni
- bohatá krúžková činnosť (Čitateľský krúžok, Zábavné počítanie, Športové hry, Envirokrúžok, Mudrlanti T9, Loptové hry, Pohybové hry, Hravé učenie, Cudzie jazyky hrou, Tvorivé dielne, Tančiareň, ...)
- elokovaná trieda výtvarného, hudobného a tanečného odboru ZUŠ Poltár v priestoroch ZŠ s MŠ Ožďany
- účasť v projektoch a súťažiach: eTestovanie, Inoškola, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok; literárne súťaže (Hviezdoslavov Kubín, Zlatá krajina), jazykové súťaže (English Star, Olympiáda v anglickom jazyku, Olympiáda zo slovenského jazyka), matematické súťaže (Olympiáda z matematiky, Pytagoriáda, Klokan, Klokanko, MAKS), vedomostné súťaže (Všetkovedko, Expert), vlastivedná súťaž Pramene, predmetové olympiády (geografia, dejepis), športové súťaže

Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste prihlášku do ZŠ vyplnili elektronicky. Bližšie informácie - Zápis 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať