Zdieľať

Image00053

V minulom školskom roku sa naša škola zapojila do výzvy InoŠkola. Je nám cťou byť medzi ocenenými školami na Slovensku.
ČO JE INOŠKOLA?
InoŠkola je súťaž, v ktorej odborná porota vyberá najinovatívnejšie slovenské školy. Víťazná škola z každého regiónu sa stane prestížnym regionálnym hubom a zavedú sa do nej špičkové nástroje vzdelávania. Víťazné školy – teda InoŠkoly – by mali vo výuke využívať moderné technológie a hľadať atraktívne spôsoby, ako ich aplikovať do vzdelávania žiakov a študentov. InoŠkola má pomáhať žiakom rozvíjať ich kritické a kreatívne myslenie, leadership, schopnosti riešiť problémy, prácu s informačnými technológiami a mnoho ďalších nevyhnutných schopností.
ČO SME ZÍSKALI?
1. Získali sme prístup k inovatívnym vzdelávacím programom Accelium, ktoré využívajú strategické hry na zaujatie študentov, hodnotenie ich zručností a rozvoj strategického myslenia, sebauvedomenia, sústredenia a vytrvalosti.
2. Spoločenskú hru 112, ktorá rozvíja kritické myslenie - hráči sa v roli operátora tiesňovej linky na základe hlásenia rozhodujú, kam poslať aký druh pomoci. Hra je určená pre deti vo veku okolo 10 – 12 rokov na hranie v triede.
3. Prednášky na témy Hry vo vzdelávaní, Kritické myslenie na internete, Bezpečnosť na internete, Gamifikácia vzdelávania a Využívanie ICT vo vzdelávaní.
4. Stali sme sa prestížnym regionálnym hubom vzdelávania, a preto sme 16. 11. 2022 sme na pôde našej školy hostili konferenciu, ktorej sa zúčastnili viaceré školy v regióne. 

    Celý deň konferencie sa niesol vo veľmi príjemnom duchu, plnom inšpirácií, ukážok príkladov dobrej praxe, konštruktívnych rozhovorov a nadväzovania nových kontaktov.

    Krátky kultúrny program žiakov našej školy pod taktovkou Mgr. Ľubice Markotánovej nás už hneď v úvode naladil na tú správnu nôtu. Spev, tanec a hra na keyboarde boli predzvesťou toho, že tento deň bude výnimočný.

    V rámci jednotlivých blokov sme ukázali prítomným, ako sa dá učiť inovatívne, zaujímavo a zážitkovo. Žiaci druhého stupňa pod vedením Mgr. Kataríny Kiráľovej predstavili na jednotlivých stanovištiach ukážky experimentov z fyziky. Išlo o pokusy, ktoré vychádzali z overovania metodík v rámci IT Akadémie. Praktickým ukážkam predchádzalo úvodné teoretické slovo doplnené o prezentáciu s prepojením na internetové odkazy a rôzne tipy, ako sa dá urobiť fyzika zaujímavou pre všetkých. Benefitom takýchto aktivít je nielen osvojovanie si nových vedomostí, ale aj využívanie kooperatívneho a rovesníckeho učenia.
   Na škole pôsobí od tohto školského roku školský podporný tím, tvorený školskou špeciálnou pedagogičkou, Mgr. Evou Rajskou, školskou psychologiškou, Mgr. Nikolou de Almeida, a špeciálnou pedagogičkou, Mgr. Tündou Kurekovou. Školský podporný tím predstavil prítomným jeho činnosť a poslanie, pričom nešlo len o rozprávanie v teoretickej rovine, ale koncepcia prezentácia bola obohatená aj vlastné skúsenosti a ukážky práce s deťmi. Práve tie boli zreteľným dokladom zmyslu a opodstatnenia pôsobenia aj odborných zamestnancov na škole. Najmä pri práci so žiakmi so ŠVVP sa im veľmi osvedčila mnohých iných edukačných pomôckach, hrách a aplikáciách žiakmi veľmi obľúbená interaktívna podlaha, ktorá okrem rozvoja hrubej, jemnej motoriky, tréningu istých zručností či vedomostí ponúka aj veľa zábavy a smiechu, o čom sa mohli presvedčiť aj prítomní učitelia.
    Tretí vstup patril našim učiteľom telesnej a športovej výchovy, Mgr. Milade Valkovej a Mgr. Marekovi Valkučákovi. So žiakmi 2. stupňa si pripravili ukážku „tradičnej" hodiny telesnej výchovy netradične. Názorné ukážky využitia skupinového a kruhového tréningu na hodinách telesnej výchovy boli dôkazom, že aj telesná výchova môže byť netradičná, inovatívna a zaujímavá. O skvelej kondičke nás presvedčili naši žiaci svojou vytrvalosťou, obratnosťou, rešpektovaním pravidiel a celkovou pohybovou kultúrou. Zostavy žiakov z gymnastiky boli príjemným zavŕšením tejto nevšednej hodiny.
    Konferencia InoŠkola v Ožďanoch oboznámila prítomných hostí nielen so vzdelávacím programom Accelium pod vedením Ing. Janette Horstmann, ale nás zaviedla aj do problematiky hier (počítačových) vo vzdelávaní, o čom nám viac porozprával Mgr. Silvester Buček zo združenia Vĺčatá.
    Osobitnou časťou programu konferencie bolo odovzdávanie ocenenia:
Základná škola s materskou školou, Hlavná 66, Ožďany je oficiálne InoŠkola. Patrí totiž medzi 7 najinovatívnejších škôl na Slovensku, lebo:
- efektívne využíva moderné technológie,
- spolupracuje so žiakmi, rodičmi a verejnosťou,
- vzdeláva sa s radosťou a vďaka tomu neustále rastie!

Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za ich účasť a podporu!

 PhDr. Henrieta Bálintová

 

 

 

 

Fotogaléria 

Zdieľať