Zdieľať

zapis


Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Ožďanoch 
oznamuje rodičom, deťom a žiakom, že 

zápis detí do 1. ročníka a zápis žiakov do 5. ročníka 
na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2021/2022 

sa uskutoční dňa 22. 4. 2021.

 

 

 Naša ponuka:

- kvalitná výchova a vzdelávanie 
- kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí učia tvorivo a inovatívne 
- úspechy našich žiakov v rôznych súťažiach 
- tím odborných zamestnancov – výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg 
- individuálny prístup k žiakom rešpektujúci osobnosť každého žiaka 
- anglický jazyk od 1. ročníka, druhý cudzí jazyk od 7. ročníka
- možnosť absolvovať plavecký a lyžiarsky výcvik
- možnosť absolvovať Školu v prírode
- rôzne školské kultúrne a športové podujatia: exkurzie, výlety, Pasovačka prvákov, vystúpenia pre starých rodičov a klientov DSS a DD na Babinom moste a v Sušanoch, Halloween, Mikulášske vystúpenie, Vianočné trhy, Vianočná jedlička, Deň Zeme, vystúpenia ku Dňu matiek, aktivity ku Dňu detí, tvorivé dielne, zábavné a vedomostné súťaže, olympiády, aktivity v rôznych projektoch, výchovné koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, ...
- moderné priestory školy vybavené najnovšími zariadeniami IKT (interaktívne tabule, dataprojektory, tablety, dve interaktívne podlahy ... )
- špeciálne odborné učebne – dve počítačové učebne, jazykové laboratórium, školská knižnica, prírodovedná učebňa, kuchynka, dielňa, digitálna učebňa, gymnastická cvičebňa, pohybové štúdio, relaxačná miestnosť
- ŠKD – školský klub detí – od 11:00 do 16:00 hod.
- stravovanie v školskej jedálni
- bohatá krúžková činnosť (Literárno-čitateľský krúžok, Matematický krúžok, Športový krúžok, Envirokrúžok, Experti, Programovanie, Loptové hry, Čo všetko už viem, Legáčik, Tvorivé dielne, ...)
- elokovaná trieda výtvarného a tanečného odboru ZUŠ Poltár v priestoroch ZŠ s MŠ Ožďany
- účasť v projektoch: eTestovanie, Erasmus+, Čítame radi, Letná škola, Jarná škola, ...

Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu Vás žiadame, aby ste prihlášku do ZŠ vyplnili elektronicky. Bližšie informácie budú zverejnené na stránke školy.

 

 

 

Zdieľať