Zdieľať

logoskoly

Výpisy klasifikácie prospechu a správania za 1. polrok školského roka 2020/2021 vydané k 31. 1. 2021 budú zasielané elektronicky do rodičovského konta EduPage.

Osobne budú žiakom odovzdané až v dobe návratu do škôl.

V prípade, že žiaka nie je možné hodnotiť pre nedostatok podkladov pre jeho hodnotenie, nezapájanie sa do online vzdelávania, bude takýto žiak hodnotený k 31.3.2021.

 

 

 

Zdieľať